Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.ebiton24.com, www.ebiton24.pl, www.ebiton24.eu, www.ebiton24.de, www.ebiton24.fr, www.ebiton24.it, www.ebiton24.pl, www.ebiton24.nl jest spółka Ebiton24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, poczta Chełmek), NIP 5492452459, REGON 381351158, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000749408, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł.

§1 Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;.
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3. Użytkownik – oznacza Klienta, który dokonał rejestracji na stronie internetowej Sklepu;
4. Regulamin – niniejszy zbiór przepisów i zasad regulujących sprzedaż w Sklepie internetowym oraz świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.
5. Sklep internetowy/Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny pod adresem www.ebiton24.com, www.ebiton24.pl, www.ebiton24.eu, www.ebiton24.de, www.ebiton24.fr, www.ebiton24.it, www.ebiton24.pl, www.ebiton24.nl;
6. Sprzedawca – spółka Ebiton24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, poczta Chełmek), NIP 5492452459, REGON 381351158, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000749408, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł.
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży (Produktów dostępnych w Sklepie) na odległość zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na zasadach określonych w Regulaminie;
8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz.: 8:00 – 16:00;
9. Produkt – produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu;
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę towaru, sposób zapłaty, sposób dostawy.

§2 Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientom, uiszczania przez Klientów zapłaty za kupione Produkty, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady przeprowadzania reklamacji zakupionego Produktu.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: support@ebiton24.com
3. Adres pocztowy Sprzedawcy: Ebiton24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, poczta Chełmek);
4. Obsługa Sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów sklepu wyłącznie w Dni Robocze.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystania z usług. Przewidywany czas i termin prac będzie ogłoszony na stronie Sklepu.
6. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje się Sklep to: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa, aktywne konto e-mail.

§3 Rejestracja i logowanie.

1. Klient może dokonać bezpłatnej rejestracji w Sklepie polegającej na utworzeniu indywidualnego konta dla Klienta. W tym celu, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Twoje konto – Zarejestruj się” i przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy.
2. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę.
3. Z chwilą rejestracji, zostaje utworzone indywidualne konto Klienta, który uzyskuje status Użytkownika.
4. Indywidualne konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię zakupów dokonywanych w Sklepie internetowym, dane dotyczące wpłat oraz udzielonych rabatów.
5. Rejestracja Klienta w Sklepie jest nieobowiązkowa. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonywania rejestracji, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji oraz po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych Klienta przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia.
6. Aby złożyć Zamówienie bez rejestracji, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza dostępnego w zakładce „Zakupy bez zakładania konta”, która pojawi się po umieszczeniu wybranych Produktów w „Koszyku” i przejścia do składania Zamówienia.
7. Warunkiem rejestracji oraz dokonania zakupów w Sklepie jest podanie prawdziwych danych osobowych wskazanych w odpowiednim formularzu rejestracyjnym, zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji powyższych warunków w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
8. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia i realizacji Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
9. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Sklepu w każdym czasie przy pomocy podanych w trakcie rejestracji danych.
10. Użytkownik, który posiada własne konto w Sklepie, po zalogowaniu może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji, jak również przeglądać historię zamówień i płatności.
11. Klientowi nie wolno korzystać z kont innych Klientów oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta.
12. Do korzystania z indywidualnego konta upoważniony jest wyłącznie Klient, którego dane były wskazane podczas procedury rejestracji.
13. Klient oświadcza, że dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie składania Zamówienia bez rejestracji są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

§4 Składanie zamówień.

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy złożyć Zamówienie zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie internetowej Sklepu.
2. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3. Klient dokonuje zamówienia Produktów dostępnych w Sklepie poprzez ich dodanie do „Koszyka”.
4. Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich wymaganych pól, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia zawierającego opis wybranych Produktów oraz ich cenę i koszty związane z dostawą.
5. Klient będzie miał możliwość wyboru jednej z form płatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
6. W przypadku kiedy Klient naruszy którekolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności w przypadku braku podania koniecznych do realizacji Zamówienia danych, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
7. Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować Zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony za pośrednictwem której składa się Zamówienie. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
8. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie złożenia Zamówienia następuje poprzez niezwłoczne przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
9. Po złożeniu Zamówienia, Klient również otrzyma automatyczne wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej informujące o przyjęciu Zamówienia do realizacji, o przekazaniu Zamówienia do pakowania, a następnie o wysłaniu paczki z Zamówieniem.
10. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu, w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących złożonego Zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją Zamówienia.
11. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. Złożone przez Klienta Zamówienie traktowane jest jako oferta zakupu oferowanych w Sklepie Produktów.
12. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o rezygnacji z zawarcia Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Konsumenta.
13. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku braku danego Produktu w magazynie lub niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją Zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

§5 Ceny Produktów.

1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie Sklepu zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich lub w walucie Euro.
2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy określone są na stronie internetowej w zakładce „Wysyłka i płatności”. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane przed złożeniem Zamówienia.
3. Wiążącą i ostateczną ceną Produktów jest cena wyświetlana w momencie podsumowania złożonego przez Klienta Zamówienia.
4. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.
5. Każdy zakup dokonany przez Klienta potwierdzony jest paragonem lub fakturą VAT zgodnie z żądaniem wskazanym przez Klienta. Klient wyraża zgodę na wysłanie faktury VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany adres e-mail.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§6 Kody rabatowe i promocje.

1. Kody rabatowe wydawane są jedynie w ramach kampanii reklamowych, mają określony okres ważności i nie mogą zostać nabyte poprzez ich zakup.
2. Kody rabatowe mogą być wykorzystane jedynie w określonym czasie i w ramach jednego Zamówienia. Niektóre Produkty mogą być wykluczone z możliwości skorzystania z promocji. Kody rabatowe mogą być uzależnione od minimalnej wartości zakupu.
3. Cena Produktu nie może być mniejsza niż kwota kodu rabatowego. W przypadku różnicy pomiędzy wartością kodu rabatowego, a wartością kupowanego Produktu różnica może zostać wyrównana poprzez dopłatę przez Kupującego.
4. Kod rabatowy nie może zostać wypłacony w formie pieniężnej i jest jednorazowy. Po jego użyciu nie jest możliwy jego zwrot.
5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko przed zakończeniem procesu Zamówienia. Późniejsze skorzystanie z kodu rabatowego nie jest możliwe. W braku innych informacji dostępnych na stronie Sklepu internetowego nie można łączyć kilku kodów rabatowych.
6. W przypadku skorzystania z kodu rabatowego podczas zakupu, a następnie odstąpienia od umowy użyty kod rabatowy nie podlega zwrotowi oraz nie odzyskuje swojej ważności.
7. Szczegółowe warunki dostępnych rabatów i promocji są zamieszczane w odrębnych dla poszczególnych akcji promocyjnych postanowieniach dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

§7 Wysyłka i płatności.

1. Za zamówienie dokonane w Sklepie, Klient może zapłacić w następujący sposób:
a) przelew bankowy;
b) karta kredytowa
c) przelew online “Przelewy24”
d) przelew online “PayPal”
e) Płatność za pobraniem (płatność w chwili dostarczenia zamówionych Produktów).

2. Dostawa Produktów możliwa jest wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
3. Zamówiony towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.
4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia doręczonej przesyłki w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
5. Koszty dostawy i szczegółowe warunki płatności dostępne są w zakładce „Wysyłka i płatności”.
6. Koszt wysyłki podawany jest również podczas składania zamówienia.
7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§8 Warunki i zasady odstąpienia od umowy.

1. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktu kupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni.
2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zamówionego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie zamówionego Produktu.
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczającym jest poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poprzez przesłanie mu formie pisemnej (listownie na adres Sprzedawcy) lub mailowo na adres e-mail Sklepu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (formularz zwrotu), załączonego do przesyłki Zamówienia Klienta oraz dostępnego na końcu niniejszego paragrafu, co przyspieszy obsługę zwrotu.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przez upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Zwrot zakupionych produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży może nastąpić również w ten sposób, że Konsument odeśle zakupiony produkt wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy (formularzem zwrotu), który otrzymał wraz z zakupionym produktem na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni od jego odebrania. Dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie go przesyłką rejestrowaną w ww. terminie.
8. Zwracany Produkt powinien zostać zwrócony w stanie takim w jakim został wydany i nie może nosić śladów użytkowania wskazujących na jego używanie ponad niezbędny zakres potrzebny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cech i funkcjonowania. W przypadku używania Produktu w sposób przekraczający ten zakres Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
10. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument odstąpił od umowy, zwróci mu dokonane przez niego płatności.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Niektóre Produkty nie są objęte prawem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (możliwością zwrotu). Dotyczy to między innymi następujących produktów: – produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, – produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, – produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia.
13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego Produktu, jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku Sprzedawca zwróci odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony przez Produkt.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym ebiton24:

W przypadku decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym ebiton24 Konsument może skorzystać z poniższego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

- Adresat: Ebiton24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, poczta Chełmek),
- Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy sprzedaży następujących rzecz ________
- Data zawarcia umowy _____________ /odbioru ______________
- Numer zamówienia lub numer dokumentu rozliczeniowego (paragon fiskalny lub faktura) __________________________
- Imię i nazwisko Konsumenta
- Adres Konsumenta
- Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
i przesłanie go do nas na poniższy adres: Ebiton24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, poczta Chełmek), lub drogą mailową na adres: support@ebiton24.com

§9 Reklamacje.

1. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie internetowym są Produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wady Produktu Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady.
2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie internetowym. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę.
3. Reklamacje można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej: support@ebiton24.com lub drogą pocztową na adres: Ebiton24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, poczta Chełmek),
4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, numer Zamówienia lub numer dokumentu rozliczeniowego (paragon fiskalny lub faktura), opis przyczyny reklamacji, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar pod adres pocztowy Sprzedawcy: *Ebiton24 Spółka z ograniczoną * odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, poczta Chełmek).

§10 Dane osobowe Klientów.

1. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia Zamówienia, jak również skorzystanie z funkcji pomocy dostępnej w Sklepie internetowym jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia oraz funkcji pomocy dostępnej w Sklepie internetowym, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
2. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów Sprzedawcy w związku z rejestracją, złożeniem Zamówienia w Sklepie, skorzystaniem z funkcji pomocy oraz wysyłanie informacji marketingowej jest Sprzedawca.
4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu rejestracji, realizacji Zamówień oraz innych celów określonych w Regulaminie.
5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony Produkt jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania dostawcy usług internetowych udostępniającemu zasoby serwerowni administratorowi danych osobowych (dostawcy usług hostingowych). Zakres przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: support@ebiton24.com lub drogą pocztową na adres: Ebiton24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, poczta Chełmek),
7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób określony w punkcie 6 powyżej.
8. Sprzedawca jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych
9. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione, a także innymi przypadkami ich ujawnienia lub utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
10. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies.
11. Informacje na temat ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdują się również w zakładce Polityka Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.

§11 Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu.
2. W sprawach nieuregulowanych treścią postanowień niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego w tym przepisy regulujące prawa i obowiązki konsumenta..
3. Dla wszelkich ewentualnych sporów wynikłych z Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem właściwym będzie Sąd powszechny właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy.
4. Dla wszelkich ewentualnych sporów wynikłych z Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu zgodnie z właściwymi przepisami o ogólnej właściwości miejscowej sądów powszechnych.
5. Klient będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie , www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich , www.uokik.gov.pl/wazne_adresy , www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne , www.konsument.gov.pl/eck-w-europie lub www.ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en . Ponadto Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr .
6. Możliwość skorzystania z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny tj. obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.
7. Wszelkie prawa (w tym autorskie prawa majątkowe) do strony internetowej, Sklepu, dostępnych wzorów, dokumentów ( w tym formularzy ), zdjęć, logotypów należą wyłącznie do Sprzedawcy lub podmiotów z nim współpracujących.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie dotychczasowego Regulaminu (który obowiązywał w chwili zawarcia umowy sprzedaży). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
9. Niniejszy regulamin został opublikowany w dniu 05 października 2018r. .

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password